Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

Cysylltu gydar Gymuned

 

Noson Gyhoeddus 15 Tachwedd, 2023.

Yn dilin dosbarthiad llythyrau hyd a lled y pentref gan y cyngor cymuned yn  darlunio cynllun 5 mlynedd cynhelir y cyfarfod cyhoeddus addewid yn neuadd yr ysgol gynradd nos fercher y 15ed o rhagfyr.

Agorwyd y cyflwyniad gan gadeirydd y cyngor, Stephen Edwards a derbynwyd gwybodaeth am weithgareddau diweddar cyn symyd ymlaen i glywed am rhesymau a gobeithion ein cynghorwyr ynglyn a Maes Chwarae’r plant,  Pafiliwn Pel Droed Y Gors, Maesydd Chwaraeon Maes Eilian a’r angen i brydferthu’n pentref.

Derbynwyd manyldeb am y cynlluniau gan y Cynghorydd Medwyn Roberts, y maes chwarae i’w adnewyddu gan symyd offerynau nes at y cae pel droed i alluogi maes parcio ar yr hen gwrt tenis, hwn i gynnwys system talu ac arddangos er mwyn creu incwm i’r pentref. Fydd pwyslais ar greu parc i bob oedran gyda offerynau ffitrwydd a phwysic iawn, creu adran i blant ac oedolion methiedig.

Deallwyd fod angen gwario ar y pafiliwn oherwydd tyfiant yn y nifer o ddynion, merched a phlant sydd yn chwarae pel droed yn Llanfairpwll y dyddiau yma. Mae rheolau Cymdeithas Pel Droed Cymru yn pwysleisio angenrheidrwydd ystafelloed newid sydd yn gorfodi gwariant i ymdrin yr adeilad.

Clywodd y gynulleidfa fod pwyllgor newydd i rheoli’r Maesydd Chwarae wedi ei greu ychydig ddyddiau yng nghynt a fydd yn gweithredu i godi arian er mwyn adeiladu ystafelloedd newid sydd wedi derbyn caniatad cynllunio. Mae Maes Eilian wedi ei benodi fel un o’r caeau pel droed i’w ddefnyddio yn Gemau’r Ynysoedd yn 2027 a gobeithion pawb ydi cael y cynllun yn barod erbyn hyn.

‘Roedd y syniadau i brydferthu’r pentref yn boblogaidd iawn, dod a mwy o liw i Llanfairpwll drwy ddodi basgedi crog a potia blodau, banneri a chynllun peintio tai.

Pwysleisiodd y ddau siaradwr fod yn bwysig fod pobl y pentref yn ymuno yn y dasg a gwirfoddoli i helpu efo’r gwaith paratoi a chodi’r arian sylweddol fydd angen i gyllido popeth.

Agorwyd y cyfarfod i’r gynulleidfa i ofyn cwestiynnau a mynegi barn. Positif iawn oedd yr ymateb ac erbyn diwedd y cyfarfod oedd brwdfrydedd yn amlwg a phawb yn diolch ir cynghorwyr am ei gwaith.