Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

Rhandiroedd – Tymor cyntaf llwyddiannus

 

Adborth cadarnhaol gan ein deiliaid lleiniau yn profi bod penderfyniad y cyngor i ddatblygu rhandiroedd wedi rhagori ar ddisgwyliadau. Wedi’i agor yn swyddogol ar Ionawr 1af, 2023 ehangodd cynlluniau cychwynnol ar gyfer 18 rhandir yn fuan i 26 o leiniau a ddefnyddir yn llawn gyda 5 llain meicro a dwsin o welyau uchel ar gyfer dechreuwyr. Mae pwyllgor yr aelodau a etholwyd i reoli’r safle wedi llwyddo i sicrhau cyllid grant o wahanol ffynonellau i wella cyfleusterau ar gyfer ei aelodau ac mae’r cyflwyniad cyffredinol wedi ennill Gwobr Llywodraeth Cymru i Gymdeithas Rhandiroedd Llanfairpwll. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran..

Yn ystod eu tymor cyntaf mae ein garddwyr dewr wedi defnyddio llawer o adnoddau lleol sydd ar gael yn rhwydd i wella eu potensial i dyfu; mae tunelli o wymon Afon Menai, tail ceffyl Llangristiolus a gwellhäwr pridd Canolfan Ailgylchu Penhesgyn wedi’u cludo, gan wahanol ddulliau o deithio, i’r safle yn ystod y gwanwyn. Diolch yn fawr hefyd i nifer o gynhyrchwyr sglodion pren am eu cyfraniad, cymaint o lwybrau troed wedi’u gorchuddio â’ch cyflenwadau, dim esgidiau mwdlyd ar ein llwybrau cerdded.

Mae wedi bod yn dymor gwych ar gyfer cynnyrch, o Aubergines i Zucchinis, mae lleiniau wedi dychwelyd cynaeafau da er gwaethaf heulwen ormodol yn y gwanwyn a glawiad llethol yn ystod misoedd tyfu traddodiadol Gorffennaf, Awst a Medi. Rhandiroedd sydd eisoes yn paratoi ar gyfer 2024, mae rhai hyd yn oed yn tyfu cnydau gaeaf. Pob hwyl i bawb.

Mae’r cyngor cymuned wedi sicrhau caniatâd cynllunio i ddatblygu maes parcio ar gyfer deiliaid y lleiniau a bydd yn gweithio ar y cyd â’r pwyllgor i sicrhau cyllid ar gyfer y prosiect hwn. Gobeithio bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn yr haf nesaf.

Mae’r cyngor yn diolch i Bwyllgor y Gymdeithas Rhandiroedd am eu gwaith ymroddedig i wneud y prosiect hwn mor llwyddiannus. Ymlaen ac i fyny ar gyfer 2024.